Gerechtskosten in strafzaken: de tarieven stijgen met 3,9% in 2022

Omzendbrief 131/9 over de indexering van de tarieven van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten

 

Uittreksel uit de bijlage van de ministeriële omzendbrief 131/9

AFDELING II. – VERTALERS/TOLKEN - Tarief 2022 in €

VERTALERS (bedragen pas als laatste stap afronden van 4 naar 2 decimalen) – KB 22/12/16

1 - basistarief per regel naar logogrammentaal: 1,0494  

2, 1° - basistarief per woord Nederlands-Frans: 0,066          

2, 2 ° - basistarief per woord Fins, Lets, Ests, Sloveens, Litouws, Albanees, Maltees, Hebreeuws, Tibetaans, de Turkse talen en de Romatalen: 0,1039

2, 3° basistarief per woord andere talen: 0,0892

TOLKEN

Basistarief prestaties (art. 4): 52,77

kilometervoervoeding: 0,5824

wachttijd: 37,38

Deze indexering heeft uitwerking vanaf 1 januari 2022.

 

Raadleeg hier de publicatie van de omzendbrief.

 

8 JANUARI 2022. - Omzendbrief 131/9 over de indexering van de tarieven van de gerechtskosten in strafzaken en de gelijkgestelde kosten (Belgisch Staatsblad van 11.01.2022)

Aan de ambtenaren van de taxatiebureaus, met inbegrip van wie er door de griffies is gedetacheerd, de vereffeningsbureaus, het centraal bureau voor de gerechtskosten in strafzaken, en de centrale dienst vereffeningen van het DGRO in hun hoedanigheid van respectievelijk controleurs en vereffenaars,    

Ter attentie van de hoofdgriffiers en hoofdsecretarissen van het parket, de griffiers en de parketsecretarissen, hun medewerkers, de prestatieverleners die gerechtskosten in strafzaken en daarmee gelijkgestelde kosten genereren op vordering van een magistraat of een daartoe gemachtigd lid van de orde- of inspectiediensten 

Deze omzendbrief strekt ertoe de geïndexeerde bedragen van de vergoedingen voor de geleverde prestaties en de uitvoering van opdrachten waarop de prestatieverleners recht hebben, bekend te maken.  

Bij ministeriële omzendbrief nr. 131/8 van 25 januari 2021 werden de vergoedingen waarin is voorzien in het kader van de gerechtskosten in strafzaken voor het laatst geïndexeerd.   

Het indexeren van de bedragen die worden betaald voor de diverse soorten gerechtskosten, steunt op art. 9 van de wet van 23 maart 2019, die de nieuwe basiswet over de gerechtskosten in strafzaken is, uitgewerkt in de artikelen 28 tot 30 van het KB van 15/12/19, dat de wet uitvoert.  

Hier worden de bedragen van de diverse tarieven vermenigvuldigd met de afgevlakte gezondheidsindex (dit is de gemiddelde gezondheidsindex van de laatste 4 maanden van de bedoelde periode) van december 2020 tot en met december 2021 = 114,25 en gedeeld door het gemiddelde van december 2019 tot en met december 2020 = 109,92 en is de aldus verkregen coëfficiënt 1,039, dit is een verhoging met  3,9%. Op het tarief voor de verplaatsingsvergoeding en dat van de vertalers na,  worden alle gegevens en resultaten van wiskundige bewerkingen afgerond op 2  decimalen volgens de gewone methode waarbij het tweede decimaal van 0 tot en met 4 naar beneden, en dat van 5 tot en met 9 naar boven wordt afgerond. Bij de berekening van de bedragen op de kostenstaat en hun betaling kan door deze  bewerkingen het verschil tussen de handmatige en de automatische berekeningen  oplopen tot een  bedrag van enkele centen tot euro’s meer of minder.  Dit  verschil  kan boekhoudkundig niet  voorkomen worden.

Een ander probleem veroorzaakt door de afrondingen, is dat vooral  de  tarieven van de vertalers bij ongeveer elke indexering ongewijzigd blijven. Door het eindresultaat op 4 decimalen te laten, krijgen ze procentueel ook in de praktijk evenveel extra. Met het oog op de gelijkheid, worden ook alle andere bedragen van minder dan 5 euro op 4 decimalen afgerond .

Deze  indexering  heeft  uitwerking  vanaf  1  januari 2022,  het  is  te  zeggen  op  de  kostenstaten  die  digitaal werden  ingediend  bij  het  taxatiebureau,  voor prestaties  die  werden  gevorderd  en  uitgevoerd  in 2022.

De  prestaties  die  in  2022  worden  betaald  op vorderingen  van  voor  2022  die  werden  uitgevoerd  en afgewerkt  in  2022  geven  dus  recht  op  een supplementair  bedrag.  Dat  wordt  gevraagd  door middel  van  één  enkele  aanvullende  kostenstaat  die alle  supplementen  vermeldt  met  telkens  de  referentie van  de  al  betaalde  kostenstaat.  Deze  aanvullende kostenstaat  hoeft  niet  te  worden  getaxeerd  omdat door  de  indexering  de  bedragen  door  de  wet  worden bepaald.  Hij  mag  worden  ingediend  bij  een  van  de vereffeningsbureaus,  die  de  plaats  hebben  ingenomen van  een  van  diensten  die  een  deel  van  de oorspronkelijke  kostenstaten heeft  ontvangen.

Voor  meer  informatie  met  betrekking  tot  de  inhoud en toepassing  van  onderstaande  omzendbrief contacteert  u  best  het  secretariaat  van  het  centraal bureau gerechtskosten (secret.FraisJustice.Gerechtskosten@just.fgov.be), bij  voorkeur  per  e-mail,  of  via  het  telefoonnummer 02-552  25  13.  Dat  zal  uw  verzoek  aan  de  bevoegde personen bezorgen. Deze  omzendbrief  is  onmiddellijk  van  toepassing  op de  vorderingen  ingediend  vanaf  de  dag  van  publicatie van deze  omzendbrief in het  Belgisch Staatsblad.

De  minister,

Vincent  VAN QUICKENBORNE

Gepubliceerd op
Social media

BBVT B.V.

Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken
de Biolleylaan 98, 1150 Sint-Pieters-Woluwe
contact@bbvt.be

 

Bankrekening: BE09 9731 3059 3457
Ondernemingsnummer: BE0597.625.413

 
 
 
 
 
Gebruiksvoorwaarden & Privacy
Copyright 2022 BBVT
Design by Lake-IT